درود
در ابتدا باید متذکر شوم همان گونه که در قوانین هم آمده، شما مجاز به انتشار هیچ یک از بخش های آموزش این انجمن نمی باشید و هم چنین مجاز به انتشار فایل های خریداری شده به رایگان هم نمی باشید.
دقت...